Cres: Jednoglasno izglasan proračun težak 35 milijuna kuna

"Posebno želimo istaknuti da su osigurana sredstva za pokretanje postupka obnove zemljišnih knjiga, te izradu plana razvoja širokopojasne infrastrukture, kao i za još jedan europski projekt koji će se provoditi na našem otočju, a to je projekt obnove šetnica pod nazivom Via Apsyrtides".

Gradsko vijeće Grada Cresa jednoglasno je izglasalo Proračun za 2019. kojeg je predložio gradonačelnik Kristijan Jurjako. Proračun je težak 35 milijuna kuna, te je 10 posto viši od ovogodišnjeg.

Grad Cres jedan je od gradova bez prireza, pa se prihodovna strana proračuna sastoji od prihoda od poreza na dohodak u visini od 5,6 milijuna kuna, poreza na imovinu koji obuhvaćaju poreze na kuće za odmor, poreze na javnu površinu i porez na promet nekretninama i planiraju se u visini od 6,45 milijuna kuna, te poreza na potrošnju od 626 tisuća kuna. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u ukupnom iznosu od 5,48 milijuna kuna, a najveći dio odnosi se na europska sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u visini od 2,5 milijuna kuna i za pristupnu prometnicu do POS-ove zgrade u visini od 1,7 milijuna kn, te naknadne radove na sanaciji Palače Moise u visini od 500 tisuća kuna.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.122.300,00 kn i najvećim dijelom obuhvaćaju prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, najma stanova, te naknade od koncesija. Od prodaje zemljišta, stambenog i poslovnog prostora planira se ostvariti iznos od 5.278.000,00 kn. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prohodi po posebnim propisima, te komunalni doprinosi i naknade ukupno bi trebali ostvariti 7.769.000,00 kn. 

Na taj način osigurana sredstva rasporedit će na stabilno funkcioniranje sustava, kako gradske uprave tako i gradskih ustanova, te na razvoj infrastrukture i poticanje gospodarstva. Program građenja komunalne infrastrukture “težak je” 5.450.000,00 i ta će se sredstva usmjeriti u uređenje javnih parkirališta, probijanje i asfaltiranje prometnica, te javnu rasvjetu, a još 4.582.000,00 kn uložit će se u održavanje komunalne infrastrukture.

Za rad gradskih ustanova ukupno će se izdvojiti nešto više od 6 milijuna kuna, od čega najviše za dječji vrtić, 4,4 milijuna, potom za Creski muzej 1,1 milijun, te gradsku knjižnicu i čitaonicu 600.000 kn. Cres se može pohvaliti muzejom koji godišnje u svojim prostorima, a i u inozemstvu, postavlja više značajnih izložbi i knjižnicom. Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u dječji vrtić postignut je izuzetno visok standard, a roditelji plaćaju svega 16% realne cijene.

U promicanje kulture kroz financiranje događanja i udruga Grad ulaže gotovo milijun kuna, od čega su ove godine polovina sredstva koja je Grad dobio od Ministarstva kulture namijenjena za palaču Moise. Za sportske klubove osigurano je 830.000 kn, a za razvoj civilnog društva, prvenstveno kroz udruge, 255.000 kn.

Za školstvo, tj. dodatne programe koji se provode u osnovnoj i srednjoj školi te za stipendije učenicima i studentima Grad izdvaja gotovo milijun kuna. 450.000 kuna podijeli se potrebitima kroz socijalni program, a otprilike toliko namijenjeno je za programe u zdravstvu, kao što je primjerice sufinanciranje hitne medicinske službe. Gotovo pola milijuna kuna iz gradskog se proračuna izdvaja za poticanje gospodarstva i poljoprivrede, primjerice kroz program potpora.

"Posebno želimo istaknuti da su osigurana sredstva za pokretanje postupka obnove zemljišnih knjiga, te izradu plana razvoja širokopojasne infrastrukture, kao i za još jedan europski projekt koji će se provoditi na našem otočju, a to je projekt obnove šetnica pod nazivom Via Apsyrtides", istaknuo je gradonačelnik Jurjako. (gradonačelnik.hr)