Grad Ivanić Grad anketira građane o zainteresiranosti za POS program

Grad Ivanić-Grad provodi anketu među građanima kako bi utvrdili njihov interes i potrebe za rješavanje stambenog pitanja uključivanjem u program društveno poticane stanogradnje (Program POS-a).

Naime, kako nam objašnjavaju u Gradu, u Ivanić-Gradu već nekoliko godina postoji nedovršeno stambeno naselje koje investitor namjerava dovršiti uz pomoć APN-a. Trenutno se vode pregovori oko prodajne cijene kvadrata između APN-a i investitora, pri čemu APN traži garanciju dovoljnog broja zainteresiranih kupaca, zbog čega je Grad pokrenuo anketu.

Također, saznajemo, Grad Ivanić-Grad priprema i poticajne mjere za kupnju prve nekretnine u vidu sufinanciranja dijela rate ili kamata na kredite, ali dok se ne definiraju odnosi investitora i APN-a, ne izlaze sa konkretnim mjerama.

Što se samog POS programa tiče, pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu prema Programu POS-a imaju građani - državljani Republike Hrvatske, pri čemu prvenstvo na kupnju stana neovisno od načina plaćanja imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Neke od pogodnosti Programa POS-a su sljedeće: za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana; za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata, kupac s invaliditetom i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne mora osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće; kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate, uključivo mogući poček plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji; mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, s time da iznos mjesečnog obroka ne može biti niži od 0.25% prodajne cijene stana; cijena četvornog metra stana sastoji se od etalonske cijene građenja, koja može maksimalno iznositi 804,04 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate), te cijene zemljišta, komunalne infrastrukture i priključka, koja može maksimalno iznositi 321,62 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate); maksimalna (najviša) cijena četvornog metra stana iznosi 1.125,66 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

Iz Grada pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u ovoj anketi na način da anketni upitnik objavljen u prilogu ovog poziva popune i dostave osobno ili putem pošte na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: marina.siprak@ivanic-grad.hr, i to najkasnije do 10. travnja 2018. godine. Podaci prikupljeni ovom anketom služit će isključivo u svrhu ocjene stanja stvarnih stambenih potreba na području Grada Ivanić-Grada, te mogućnosti njihovog rješavanja putem programa društveno poticane stanogradnje. Anketni upitnik može se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 (prizemlje) ili na web stranici www.ivanic-grad.hr. (gradonačelnik.hr)