Grad Jastrebarsko sufinancira udžbenike osnovnoškolcima

Grad Jastrebarsko će u školskoj godini 2016./2017. sufinancirati nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole, stoga se pozivaju roditelji/skrbnici svih učenika osnovne škole koji ispunjavaju propisane uvjete da Gradu Jastrebarskom podnesu zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje istih.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvarit će:

- roditelj učenika osnovne škole s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog, pod uvjetom da se radi o učeniku čija su oba roditelja nezaposlena, odnosno čiji je samohrani roditelj nezaposlen,

- roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed ili osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik osnovne škole s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog povjerava na čuvanje i odgoj, koji je korisnik prava na doplatak za djecu u 2016. godini.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ne ostvaruju učenici osnovne škole koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi ili koji ponavljaju razred. Učenici koji ostvaruju pravo na sufinanciranje za nabavu udžbenika po drugoj osnovi, stječu pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 2/15) maksimalno do punog iznosa cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika priznaje se u određenom novčanom iznosu od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koje je objavilo ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava podnosi roditelj, odnosno korisnik doplatka za djecu Gradu Jastrebarskom.      

Uz ispunjen Zahtjev moraju se priložiti sljedeće isprave:     

 - preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

 - preslika potvrde o prebivalištu učenika,    

 - potvrda škole o upisu učenika u osnovnu školu,       

 - preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva,

 - za korisnike dječjeg doplatka: preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za djecu za 2016. godinu, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje status korisnika doplatka u 2016. godini,

- za učenike nezaposlenih roditelja: elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti roditelja,

 - za učenike samohranih roditelja: potvrda o statusu samohranog roditelja (preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje da je jedan od roditelja lišen roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti ili djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb ili drugu ispravu kao dokaz samohranosti).

 Visinu iznosa novčane pomoći za nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava odredit će Gradonačelnik posebnim aktom, nakon što se utvrdi broj nositelja prava na novčanu pomoć, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Grada Jastrebarskog.          

Obrazac Zahtjeva za priznavanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole može  se preuzeti na web-stranici www.jastrebarsko.hr ili u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 01/ 6278-365, 01/ 6278-363.

Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg J.J.Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, a rok za dostavu istih je 20. rujna 2016. godine.

Zahtjevi koji se podnesu po proteku navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje, već će se odbaciti kao nepravovremeni. (Grad Jastrebarsko)