Projekt Svjetske banke

Grad Pregrada napravio samoprocjenu svojih financija

Grad Pregrada od ove godine sudionik je UPP ( program urbanog partnerstva ) projekta Svjetske Banke koji se provodi od 2011. Projektom se želi proširiti primjena Modela financijske samoprocjene ( MFSA ) u jedinicama lokalne samouprave. Potiče se razmjena znanja i partnerstvo među gradovima. U pilot projektu u 2015. godini iz Hrvatske su sudjelovale Rijeka i Crikvenica. Uz Pregradu o ovoj fazi sudjeluju još i Labin, Zaprešić i Jastrebarsko. Projekt je financiran iz sredstava Svjetske banke.

Sudjelovanjem u navedenom projektu Grad Pregrada napravila je samo-procjenu lokalnih financija. Riječ je o dokumentu koji sadrži financijske analize prema modelu izvedenom od strane Svjetske Banke. Bilo je potrebno u izvještaje, koji su u potpunosti drugačiji od standardnih izvještaja u Republici Hrvatskoj, unijeti financijske podatke Grada Pregrade. Dokument sadrži niz pokazatelja o samom profilu grada, povijesnoj analizi, financijskim pokazateljima i projekcijama te ocjeni financijskog upravljanja. Rezultat samoprocjene je plan poboljšanja financijskog stanja lokalne jedinice. U navedenom planu stručne službe Grada Pregrade analizirale su probleme sa kojima se suočava Grad u svome poslovanju i predložile određena rješenja.

U sklopu projekta u makedonskom Ohridu od 10. do 15. srpnja održana je treća po redu Ljetna škola za fiskalnu decentralizaciju koju organizira NALAS ( Mreža udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe ). Fokus škole je bio na unaprjeđivanju i planiranju višegodišnjih investicijskih proračuna u jugoistočnoj Europi te vrednovanju izvršenja proračuna na lokalnoj razini.

Prvi puta na ljetnoj školi sudjelovala je predstavnica Grada Pregrade pročelnica upravnog odjela za financije i gospodarstvo Martina Kobilar Kantoci.

NALAS Ljetna škola je zamišljena kao platforma za razmjenu iskustava među članovima NALAS-a na temu strategijskih izazova i poboljšanja teorijskih i praktičnih razumijevanja načina suočavanja s tim izazovima u drugim sredinama.

Ovo izdanje Ljetne škole bilo je najveće do sad s više od 60 financijskih stručnjaka iz jugoistočne Europe i s dva nova partnerstva u organizacijskom dijelu što uključuje program Urbanog partnerstva Svjetske banke te KDZ-ov BACID program koji podržava Austrijska agencija za razvoj.

Na Ljetnoj školi u detalje je predstavljen alat za analizu financija na lokalnoj razini, razvijen od strane Svjetske banke, a koji služi kao podrška za višegodišnje planiranje, investicije i nadzor nad provođenjem istih. (Grad Pregrada)