Grad Rijeka s 6 mil. kuna dodatno financira programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano sufinancira provedbu projekata i programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iznad standarda određenih zakonskim propisima, surađujući s brojnim institucijama i ustanovama. Cilj provedbe ovih programa je unapređenje kvalitete života naših građana.

Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano sufinancira provedbu projekata i programa iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima, surađujući sa Domom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Sveučilištem u Rijeci, Medicinskim fakultetom, Caritasovim domom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja – Sv. Ana , Centrom za rehabilitaciju “Fortica” Kraljevica, Dnevnim centrom “Slava Raškaj”, Domom za odrasle osobe Turnić i Ordinacijom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med.

Iskustva stečena provedbom ovih programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi iznad državnog standarda potvrđuju kako oni doprinose unapređenju kvalitete života naših građana. Stoga će Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i u 2018. godini nastaviti financirati projekte i programe koji su usmjereni na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje; prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; na socijalnu i psihosocijalnu zaštita građana; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi.

Među projektima Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, koji će se sufinancirati  u 2018.g. su: mobilni palijativni timovi za koje će se izdvojiti 400.000,00 kuna, Savjetovalište za dojenje za koje će se izdvojiti 300.000,00 kuna; zatim tečaj za trudnice, grupe za potporu dojenja, Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata i dr.,

Posebna pozornost daje se programima za starije osobe, među kojima se izdvajaju programi Doma za starije osobe “Kantrida”, vezani uz Klubove za starije osobe, za koje će se izdvojiti 162.000,00 kuna te pružanje usluga Pomoći u kući, za što će se izdvojiti 800.000,00 kuna kao i sufinanciranje djelatnosti Hospicija  “Marija Krucifiksa Kozulić” – Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb, čiji će se program financirati u iznosu 200.000,00 kuna.

Sufinanciranjem je obuhvaćen i čitav niz projekata i programa za mlade i studente, za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, kao i programi edukacije i prevencije.

 (rijeka.hr)