Gradu Supetru odobreno preko osam milijuna kuna EU projekata

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je na svom Facebooku kako je Gradu Supetru, za prijavljene EU projekte, odobreno preko osam milijuna kuna iz EU fondova.

'Sve su to projekti na kojim smo dugo radili te je to potvrda da je samo upornost i predanost radu garancija za uspjeh. Prvi projekt Grada Supetra za koji su dobivena sredstva iz programa operativnog EU „Konkurentnost i kohezija“, projekt „Revitalizacija kulturno povijesne cjeline naselja Škrip“ ide polako prema svome kraju. Ukupna vrijednost projekta je vise od 2 mil kuna. Do sada su izrađene web podloga za izradu interaktivne karte Škripa, konzervatorski elaborati za crkve Svetog Ivana, Svete Jelene te arheološkog nalazišta, napravljene su snimke postojećeg stanja svih zaštićenih spomenika kulture unutar zaštićene cjeline naselja, te su napravljena geomehanička ispitivanja crkve Svetog Ivana i zvonika Svete Jelene. Za ostale objekte koji su obuhvaćeni projektom izrađena su idejna rješenja, te je pri kraju izrada konačne dokumentacije.

Posljednjih tjedana Grad Supetar je zaprimio odluke o financiranju i novih projekata od čega se izdvajaju projekt „Zaželi“, programa zapošljavanja žena u iznosu od 1.069.916,66 kn, uz stopu sufinanciranja od 100 posto. Projekt se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Kroz sljedeće tjedne možete očekivati raspisivanje natječaja za zapošljavanje. Nadalje, Gradu su odobrena sredstva od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznos od 1,2 mil kuna za poboljšanje standarda u radu vrtića. Navedena sredstva će se iskoristiti za rekonstrukciju dječjeg vrtića „Mrvica“. Isti projekt je prijavljen i natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na natječaj energetske obnove zgrada u javnom sektoru, te smo dobili obavijest da je prihvatljivo 1,6 mil kuna troškova. Nakon što se izda odluka raspisat će se natječaj za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 4,9 mil kuna bez PDV-a. Ističemo da je u tijeku postupak javnog savjetovanja , na elektroničnom oglasniku javne nabave, za uređenje prostora kojeg je do sada koristilo komunalno poduzeće „Grad“ u dječje jaslice.

Grad Supetar je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ukupne vrijednosti 1,6 mil kn, a zajednički projekt bračkih JLS za edukaciju u gospodarenju otpadom je prošao administrativnu provjeru. Splitsko dalmatinska županija je donijela Odluku o sufinanciranju projekta određivanja granice pomorskog dobra katastarske općine Supetar, te će se uskoro krenuti u izradu elaborata, čime će Grad Supetar biti jedna od prvih JLS na području Županije, na čijem će se prostoru u cijelosti odrediti granica pomorskog dobra.. Napominjemo da su već izrađeni elaborati za katastarske općine Mirca i Splitska, te su elaborati u postupku pred nadležnim Povjerenstvima. Upravo su i u tijeku završne pripreme za prijavu 19 mil kn teškog projekta izgradnje zgrade DVD-a Supetar na mjeru 7 u suradnji s općinama Nerežišća i Sutivan koje su već na svojim vijećima donijele potrebne odluke da podržavaju i sudjeluju u ovom projekti, te čekamo još odluku općine Postira. Više o ovome uskoro.', navela je gradonačelnica. (gradonačelnik.hr)