Jastrebarsko: Grad sufinancira nabavu udžbenika učenicima osnovne škole

Grad Jastrebarsko će u školskoj godini 2017/2018. sufinancirati nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" broj 2/15).

Stoga se pozivaju roditelji/skrbnici svih učenika osnovne škole koji ispunjavaju propisane uvjete da Gradu Jastrebarskom podnesu zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvarit će:

- roditelj učenika osnovne škole s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog, pod uvjetom da se radi o učeniku čija su oba roditelja nezaposlena, odnosno čiji je samohrani roditelj nezaposlen,
- roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed ili osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik osnovne škole s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog povjerava na čuvanje i odgoj, koji je korisnik prava na doplatak za djecu u 2017. godini. Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ne ostvaruju učenici osnovne škole koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi ili koji ponavljaju razred. 

Zahtjev za ostvarivanjem prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava podnosi roditelj, odnosno korisnik doplatka za djecu Gradu Jasterbarskom. Uz ispunjen Zahtjev moraju se priložiti sljedeće isprave:      

      - preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
      - preslika potvrde o prebivalištu učenika,     
      - potvrda škole o upisu učenika u osnovnu školu, 
      - preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva, te jedno od sljedećeg:  
      - za korisnike dječjeg doplatka: preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznatom pravu na doplatak za djecu za 2017. godinu, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom se dokazuje status korisnika doplatka u 2017. godini
       - za učenike nezaposlenih roditelja: elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti roditelja
       - za učenike samohranih roditelja: potvrda o statusu samohranog roditelja (preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, preslika potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje da je jedan od roditelja lišen roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti ili djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb ili drugu ispravu kao dokaz samohranosti) te dokaz o nezaposlenosti samohranog roditelja/dokaz o primanju dječjeg doplatka za 2017. godini.

Visinu iznosa novčane pomoći za nabavu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava odredit će Gradonačelnik posebnim aktom, nakon što se utvrdi broj nositelja prava na novčanu pomoć, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Grada Jastrebarskog.

Obrazac Zahtjeva za priznavanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole može  se preuzeti na web-stranici  www.jastrebarsko.hr  te u gradskoj upravi Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13 ili Dr. Franje Tuđmana 47 (prvi kat). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 6281-110.

Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovne škole s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg J.J.Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko. Rok za dostavu zahtjeva je 20. rujna 2017. godine.

Nepotpuni zahtjevi (zahtjevi kojima nedostaje jedna ili više od obaveznih isprava u trenutku predaje zahtjeva) neće biti uzeti u razmatranje. Zahtjevi koji se podnesu po proteku navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje, već će se odbaciti kao nepravovremeni.