Jastrebarsko: Proračun povećan za milijun kuna

Na 10. Sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog jednoglasno su usvojene II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu.

Glavni razlozi za II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu su uvrštenje u Proračun novih projekata za koje je ostvareno sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova: Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom- #JArecikliram, Baština Jaske i Črnomlja također može biti „cool“. Za sve!, i Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, tedonošenje nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada temeljem koje je bilo potrebno izvršiti izmjene u Posebnom dijelu proračuna-

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu ukupni, konsolidirani prihodi i primici povećavaju se za 1.013.300,00 kuna odnosno za 1,68% te iznose 60.202.800,00 kuna, a ukupni, konsolidirani rashodi i izdaci također se povećavaju za 1.013.300,00,00 kuna odnosno za 1,68% te iznose 60.157.000,00 kuna. Više planiranim sredstvima prihoda nad rashodima u iznosu 45.800,00 kuna pokriti će se ostvareni manjak prihoda, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu

Navedeno povećanje prihoda najvećim dijelom uvjetovano je rastom podskupina prihoda od poreza i prireza na dohodak te komunalnih doprinosa i naknada.

Planirani iznos poreza i prireza na dohodak povećava se za 1.045.500,00 kuna, a što je posljedica rasta broja zaposlenih na području grada u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao i povećane naplate pojedinih vrsta poreza i prireza na dohodak u prvih osam mjeseci 2018. godine nego u istom razdoblju prošle godine (porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, poreza od kamata na štednju i poreza i prireza od obrta, imovine i imovinskih prava). Također, sukladno novom Zakonu o financiranju JLP®S, izmijenjen je način naplate naknade koja pripada Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, tako da se sada tih 1% evidentira kao prihod, a Porezna uprava svoju naknadu naplaćuje naknadno po okončanju obračunskog razdoblja, što nije bio slučaj prošle godine. Podskupina prihoda od komunalnog doprinosa i naknada povećava se za 1.000.000,00 kuna, a što je uvjetovano je višom dinamikom naplate prihoda s osnove komunalne naknade, što je dijelom i posljedica naplate potraživanja iz prethodnih godina.  

Povećanje rashodovne strane proračuna prvenstveno je uvjetovano rastom podskupina rashoda za usluge i kapitalne pomoći. Rashodi za usluge povećani su za 754.400,00 kuna uslijed potrebe za osiguranjem sredstava za provođenje dva nova EU projekta (Provedba programa izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom #JArecikliram i Baština Jaske i Črnomlja također može biti „cool“. Za sve!), te osiguranja dodatnih sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, usluge vještačenja te nastupa glazbenih izvođača na manifestaciji Dani vina. Kapitalne pomoći povećane su za 752.000,00 kuna, budući je bilo potrebno osigurati sredstva za provođenje projekata izgradnje vodovoda i kanalizacije koji su ušli u sufinanciranje Zagrebačke županije, za što je Grad dužan osigurati vlastito učešće (40%).

Također, uz II. izmjene i dopune proračuna jednoglasno su usvojene i II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada, a koje čine njegov sastavni dio. (Grad Jastrebarsko)