Jastrebarsko: Usvojen proračun za 2018., kreće projekt aglomeracije vrijedan 170 miiljuna kuna

Na 4. sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun za 2018. iz kojeg je vidljivo da će Jastrebarsko, bez obzira na porezne reforme i pad prihoda gradskog proračuna, i u sljedećoj godini biti veliko gradilište.

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, zajedno s prihodima proračunskih korisnika, planirani su u ukupnom iznosu od 58.460.100,00 kuna, od čega prihodi i primici Grada iznose 53.297.000,00 kuna, a prihodi proračunskih korisnika 5.163.100,00 kuna. Najznačajniji izvor gradskih prihoda su prihodi od poreza koji u ukupnim prihodima za 2018. godinu sudjeluju s 48% te iznose 27.998.000,00 kuna, od toga, prihodi od poreza i prireza na dohodak iznose 25.720.000,00 kuna, a ostatak čine gradski porezi te porez na promet nekretnina. Drugi najznačajniji izvor prihoda su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima koji sudjeluju u ukupnim prihodima s 36,% odnosno u iznosu od 21.277.900,00 kuna (najznačajniji su komunalni doprinosi i naknade, te prihodi proračunskih korisnika). Slijede pomoći planirane u ukupnom iznosu od 4.994.000,00 kuna, a prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci sukladno Zakonu uravnoteženi su s prihodima te iznose 58.460.100,00 kuna. Materijalni rashodi čine 32,00% ukupnih rashoda, odnosno planirani su u iznosu od 18.831.100,00 kn, a najvećim dijelom se odnose na održavanje komunalne infrastrukture na području Grada te rashode za materijal i energiju kod proračunskih korisnika. Rashodi za rad Gradske uprave, Dječjeg vrtića „Radost“, Glazbene škole i Centra za kulturu Jastrebarsko zauzimaju 28% ukupnih rashoda Grada te iznose 16.315.000,00 kuna. Slijede ostali rashodi s iznosom od 6.161.000,00 kn (11%), a odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima, tekuće donacije za redovnu djelatnost udruga na području Grada te kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine s iznosom od 5.572.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture.

Bez obzira na porezne reforme i pad prihoda gradskog proračuna, odgovornim odlukama, dugoročnim planiranjem i kvalitetnim radom stručnih timova gradske uprave omogućeno je da Jastrebarsko i dalje drži visok standard življenja te će i sljedeće godine naš grad biti veliko gradilište. Tako će se tijekom 2018. godine provoditi EU projekt  „Izgradnja vodosprema i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda sustava grada Jastrebarskog s područja aglomeracije Jastrebarsko“ vrijedan čak 170 milijuna kuna, a u sklopu kojeg će biti izgrađen i pročistač. Nastavit će se ulagati u Gospodarsku zonu Jalševac, a izradit će se i projektna dokumentacija te riješiti imovinsko pravni odnosi za izgradnju zadnje faze obilaznice GG1. Nadalje, nastavit će se sa sanacijama nerazvrstanih cesta i izgradnjom nogostupa na području grada, energetski će biti obnovljena zgrada Glazbene škole, izradit će se projekt rekonstrukcije i proširenja objekta Dječjeg vrtića radost 1 i dr. (Grad Jastrebarsko)