Ocjena Državnog ureda za reviziju

Karlovac dobio najvišu ocjenu za upravljanje imovinom

Državni ured za reviziju u proteklih je godinu dana obavio reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne samouprave na području Karlovačke županije, te je Gradu Karlovcu dao najveću moguću ocjenu utvrdivši da učinkovito upravlja nekretninama.

Revizija je, u vremenu od 23. veljače 2015. do 13. siječnja 2016. obavljena prema postupcima utvređnim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.
Pod pojmom nekretnina u ovoj se reviziji podrazumijevaju građevinsko zemljište, stanovi i poslovni prostori. Predmetna revizija provodila se s ciljem ocjene cjelovitosti podataka o nekretninama, ocjene normativnog uređenja upravljanja i raspolaganja nekretninama, provjere da li se nekretninama upravlja i raspolaže u skladu sa zakonima i drugima propisima te u cilju ocjene efikasnosti unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.
Revizijom je utvrđeno da je Grad Karlovac
'ustrojio propisane evidencije nekretnina, kontinuirano provodi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa te evidentiranju imovine u poslovne knjige. Najveći dio nekretnina upisan je u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina kao njegovo vlasništvo i unesene su u Registar nekretnina te je stvorena baza za evidentiranje do sada neevidentiranih nekretnina u poslovnim knjigama. Donio je 2007. godine Strateški plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Karlovca, kojim je utvrđena misija, osnovna načela utemeljena na razvrstavanju nekretnina prema namjeni i u skupine jedinica imovine (portfelje), mjere, aktivnosti i rokovi za provođenje aktivnosti. Donio je interne akte kojima su uređeni uvjeti i kriteriji za pojedine oblike raspolaganja nekretninama i procedure kojima su propisani postupci, ovlasti i nadležnosti zaposlenika kod upravljanja i raspolaganja nekretninama.'
Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito, što je najviša moguća ocjena.