Kastav: Preko dva milijuna kuna za projekte gospodarenja otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dodijelilo je projektu „Kastav – grad sa stavom prema otpadu“ 373.806,38 kn EU sredstava za edukativnu kampanju o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 439.772,26 kn, te će se njime financirati razne izobrazno-informativne aktivnosti koje su sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. godine do 2022. godine, donosi portal fiuman.hr. Projektom je definirana provedba 11 aktivnosti u više ponavljajućih ciklusa tijekom 20 mjeseci, – dijelit će se letci, vodiči,  postavljat će se plakati, emitirat će se radijske emisije te spotovi, održavat će se javne tribine i radionice za predškolsku i školsku djecu te umirovljenike, održavat će se natjecanja u školi, djeci će se podijeliti edukativne bojanke i didaktičke igračke – slagalice te će se u tiskanim medijima objavljivati oglasi na temu gospodarenja otpadom.

Izobrazno – informativnim aktivnostima želi se građane Grada Kastva informirati i educirati o razlozima prelaska na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom, objasniti im prednost novog sustava gospodarenja otpadom te zašto je takav način gospodarenja održiv.  Želi se osvijestiti građane o njihovoj ulozi, važnosti njihovog odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kao i važnosti promjene njihovih dosadašnjih navika. Poseban naglasak se stavlja na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Provedbom aktivnosti doprinijet će se pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Kastva.

Grada Kastav je i sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 1.568.603,36 kn, kojima će se nabaviti preko 6.000 spremnika za papir/karton i plastiku, te kompostera.

'Projekt KaSTAV grad sa STAVOM prema otpadu" je početak te priče. Nakon toga,  s našim projektom Zone gospodarenja otpadom ciljamo prema "Zero waste" konceptu', kaže gradonačelnik Matej Mostarac.

( fiuman.hr/gradonačelnik.hr)