Kutina: Osigurano 3 milijuna kuna za rad gradskih udruga i klubova

foto: Pexels

Grad Kutina objavio je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2019. godinu koje provode organizacije civilnog društva.

Za financiranje rada udruga i klubova koje djeluju na području Grada Kutine u proračunu je osigurano preko 3 milijuna kuna, od kojih je za rad sportskih udruga 1,7 milijuna kuna, a za poticanje i razvoj civilnog društva 1,1 milijun kuna.

Slijedom navedenog raspisan je i Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga koje će  svoje projekte provoditi na području Grada Kutine u iznosu  535 tisuća kuna udrugama. Javni  natječaj je podijeljen u 6 prioritetnih područja  ( kultura, odgoj i obrazovanje mladih, jačanje digniteta Domovinskog rata, jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina, socijalna skrb i zdravstvo, programi i projekti manifestacija  - ostalo). Tako je za prioritetno područje – odgoj i obrazovanje mladih namijenjeno 105 tisuća kuna, za jačanje digniteta domovinskog rata 60 tisuća kuna, za zdravstvo i socijalnu skrb 244 tisuća kuna.

Osnovni uvjet iz Javnog natječaja je da prijavitelji moraju biti upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar, registrirane kao udruge, zaklade, vjerske zajednice, te da programski moraju biti usmjereni na rad u pojedinom prioritetnom području, nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko u zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom, gradskom , te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Kutine.  Traženom dokumentacijom također trebaju dokazati da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obaveze prema Gradu Kutina  i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Na natječaj se treba prijaviti do 28.02.2019. a vrijeme provedbe natječaja je do 31.12.2019. godine. Podnositelji   svoje projekte, programe moraju provoditi na području Grada Kutine, moraju imati osigurane ljudske i materijalne potencijale za provođenje projekata. Projekti moraju biti besplatni za korisnike, a za izvođenje projekata OCD može biti partner i drugim organizacijama prilikom izvođenja projekata.

Prijave na natječaj traju do kraja veljače. Podnose se na propisanim obrascima, i prema odrednicama iz javnog natječaja, a mogu se  predati u pisarnici Grada Kutine ili poslati na adresu Grada. (Grad Kutina)