GRADOVI PRIJATELJI DJECE 1.

Opatija, Velika Gorica, Karlovac i Mali Lošinj – „najstariji“ prijatelj djece

Nakon što smo u našoj nedavnoj temi o „Gradovima prijateljima djece“ pokazali kako su trećina gradova u Hrvatskoj „prijatelji djece“ - te pojasnili što to zapravo znači - odlučili smo detaljnije istražiti najistaknutije gradove po tom pitanju te napraviti još jedan serijal tekstova u kojem ćemo prikazati gradove i njihove politike usmjerene prema svim područjima života djeteta u lokalnoj zajednici. Tako donosimo kronološki prikaz gradova koji su se priključili ovoj akciji i njihove najzanimljivije priče.

Prvi na redu su pripadnici „starije garde“ gradova prijatelja djece – Opatija, Velika Gorica, Karlovac i  Mali Lošinj.

Naime, da bi jedna lokalna zajednica došla do statusa „prijatelj djece“, treba dostići zadovoljavajuće standarde skrbi za djecu u deset programskih područja, te razviti kvalitetnu suradnju između lokalne uprave, institucija, ustanova, organizacija civilnog društva kao i samih roditelja i djece u rješavanju problema. Sam cilj „Gradova i općina-prijatelja djece“ je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece.

Gradovi djece – jedan od tri najbolja programa u Europi

Program pod nazivom „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u Hrvatskoj se provodi u kontinuitetu već sedamnaestu godinu, a nedavno je proglašen jednim od tri najbolja programa ove vrste u Europi. Akciju su 1999. godine, povodom desete obljetnice Konvencije UN-a o pravima djeteta – najvažnijeg svjetskog dokumenta za djecu, pokrenule i otada vode dvije udruge: Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, dok na lokalnoj razini, u gradovima i općinama, program vode koordinacijskih odbori (uz stalno pokroviteljstvo UNICEF-ovog ureda u Hrvatskoj). Vrlo brzo nakon službenog početka program je pobudio veliki interes gradova i općina koje su prepoznale važnost sustavne i dugoročne brige i ulaganja u svoje najmlađe stanovnike.

Opatija – „najstariji“ grad prijatelj djece

Grad Opatija je još 2005. godine, a kao jedan od pet gradova u Hrvatskoj (Čakovec, Rijeka, Varaždin i Zabok) dobio počasnu te obvezujuću titulu „prijatelja djece“ i od tada radi za, ali i s djecom, te sluša što im ona poručuju. Iznimno važno mjesto u tom procesu ima i Dječje gradsko vijeće koje je sve ove godine – zajedno s dječjim gradonačelnicama i gradonačelnicima – za cilj imalo uspostavljanje odnosa međusobnog uvažavanja i razvijanja svijesti o Gradu kao zajednici svih građana, a najviše pažnje obraćajući na izražavanje mišljenja djece te njihovog osposobljavanja za buduće donošenje odluka.

Konkretno, grad Opatija poduzeo je niz aktivnosti te osmislio mnogo projekata usmjerenih prema djeci – od organiziranja sportsko-rekreativnih aktivnosti za djecu na plažama te otvaranja klizališta, 29 uređenih dječjih igrališta u čijem odabiru sudjeluju i mali vijećnici, pojačanih stručnih službi u dječjim vrtićima i osnovnoj školi (pored psihologa i pedagoga, stručne službe sačinjavaju i logoped, defektolog te socijalni rehabilitator), već desetogodišnjeg financiranja asistenata u nastavi, prepoznavanja potreba djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja pa sve do preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja protiv rota virusa, pneumokoka i vodenih kozica, sufinanciranja dadilja i otvaranja novog vrtića za iduću pedagošku godinu.

„Grad Opatija s ponosom nosi dodijeljenu titulu te je iznimno zadovoljstvo biti gradonačelnik Grada prijatelja djece. Ovo je, na kraju, počasna titula svih nas koji u ovom Gradu radimo za djecu, a ovaj dugogodišnji staž Grada prijatelje djece ukazuje nam da smo na pravom putu“, rekao nam je ovom prilikom gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić.

„Posebno bih istaknuto kako će upravo Opatija, u razdoblju od 29. do 31. listopada ove godine, a pod pokroviteljstvom predsjednice RH, biti domaćin Eurochild konferencije 2018. To možemo zahvaliti svemu onome što se u Opatiji već godinama radi za djecu, ali i s djecom, te velikom entuzijazmu i zalaganju našeg Društva naša djeca iz Opatije“, zaključio je Dujmić.

 

Velika Gorica - Centar za djecu, mlade i obitelj financiran iz gradskog proračuna

Od kada je 2006. godine gradu Velikoj Gorici pripala titula „prijatelja djece“ jasno su definirane politike za najmlađe sugrađane koje se provode kroz programe javnih potreba, što znači da se svake godine uz proračun osiguravaju financijska sredstva za njihovu provedbu. Naime, to zaista pruža potrebnu stabilnost i sigurnost  u provođenju kvalitetnih i dugoročnih aktivnosti za djecu. Tako se, uz programe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, posebno donosi Program javnih potreba za djecu.

Tako gledano u financijskom smislu, značajan dio proračuna namijenjen je djelatnostima za djecu – od kapitalnih infrastrukturnih projekata pa do raznovrsnih programa, dok – u nikako ne manje važnom – organizacijskom smislu, sve ustanove, udruge i institucije surađuju u stvaranju programa i usluga za djecu, dok je Grad zauzeo ulogu koordinatora te osluškuje i glas Dječjeg gradskog vijeća koje okuplja učenike svih osnovnih škola.

Posebnost Velike Gorice po pitanju politika prema djeci svakako se vidi u tome što je to i dalje jedini grad koji je osnovao gradsku ustanovu – Centar za djecu, mlade i obitelj –  koju financira iz gradskog proračuna. U Centru je zaposleno 6 stručnjaka koji provode programe podrške djeci, njihovim roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom i mladima: tu su savjetovalište, logopedski programi, radionice, igraonice, tribine, predavanja, edukacije, slobodno vrijeme tijekom praznika, predškolski programi, tečajevi za buduće roditelje itd., a najvažnije je što su sve usluge besplatne.

Grad je osnivač i četiri dječja vrtića, dok su u posljednje tri godine izgrađena su dva potpuno nova i jedan je proširen, a tu su i 105 dječjih igrališta. Najosjetljivije, ranjive skupine djece, djeca s teškoćama u razvoju i djeca koja žive u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, ne podliježu postupku bodovanja i ostvaruju olakšice ili su oslobođeni plaćanja. Tu su i umanjenje cijene koje ostvaruju roditelji za drugo i treće dijete, a za četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji vrtić je besplatan. Olakšice se ostvaruju i temeljem invaliditeta roditelja te samohranosti. Isto tako, od prošle godine Grad je uveo e-upise u dječje vrtiće koji omogućavaju roditeljima da prijave svoju djecu iz svoga doma ili s bilo kojeg računala. Grad financira prehranu novorođenčadi i dojenčadi za obitelji s više djece, te obitelji u težim socijalnim uvjetima. Financira se ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji i djece korisnika RPA, subvencionira se prijevoz djece s teškoćama u razvoju, pokloni za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Ne treba zaboraviti na novčanu naknadu za bebe koja iznosi 2 tisuće za 1. i 2. dijete, a za 3. i svako sljedeće dijete 5 tisuće kuna.

Tu je i gradski program prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih kojeg provode udruge, uglavnom u vrtićima i školama, a radi se o programima za kojima škole iskažu potrebu i interes (programi prevencije nasilja, ovisnosti, kockanja, programi medijske pismenosti, programi učenja o dječjim pravima, socijalnim vještinama i sl.)

U sklopu EU projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje  financiraju se pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, a iz proračuna se financiraju pomoćnici za onu djecu koja nisu obuhvaćena EU projektom; pravilo jest da svako dijete koje ima potrebu za pomoćnikom, treba dobiti pomoćnika.

U području školstva Grad financira i program produženog boravka, izbornu nastavu, školu u prirodi, školske športske programe, natjecanja i školu plivanja. Također, Grad u potpunosti financira nabavu udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola u vrijednosti od oko 3 tisuće kuna, a prijevoz je besplatan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Usto, za oko 220 učenika sufinancira se prehrana, a stipendiju dobiva oko 50 učenika.

„Sve dosadašnje i trenutne aktivnosti pokazuju raznolike aspekte brige o djeci. Nastavljamo sa svim dosadašnjim uspješnim projektima i programima, a mogu primijetiti da što se više radi za djecu, to su i potrebe veće. Na primjer, širenje mreže dječjih vrtića i povećavanje kapaciteta utječe na sve veći obuhvat djece predškolskim sustavom. U tom smislu, naš je strateški interes i potreba povećati obuhvat djece vrtićke dobi (3 do 6 godina) na 80 do 90% u narednih nekoliko godina. Nadalje, posljednjih godina djeca su me na sjednicama Dječjeg vijeća pitala kada će Velika Gorica dobiti bazen. Ove godine konačno sam im mogao obećati da će ovoga ljeta moći zaplivati u novom bazenu“, rekao je gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.

„Naši izazovi bit će usmjereni iznalaženju načina da usluge i programe učinimo dostupnima svoj djeci, posebno djeci iz udaljenijih područja Grada. I dalje ćemo ulagati u objekte vrtića i škola, u dodatne programe kojima osnažujemo djecu, a istovremeno slušati što nam djeca poručuju i kažu. I za kraj, prošlogodišnji slogan Dječjeg tjedna bio je Za djetinjstva sklad, trebam cijeli grad! To je moto koji je temelj provedbe svih projekata i aktivnosti za djecu“, zaključio je Barišić.

Karlovac - mnogo sadržaja za slobodno vrijeme

Grad Karlovac se u akciju Gradovi prijatelji djece uključio još 2000. godine da bi sam status Grada prijatelja djece ostvario 2007. godine. Za dobivanje tog statusa, Karlovac je ispunio sve zahtjeve programa Akcije kroz koji su obuhvaćena sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. S time u vidu, Grad do danas, a namjerava i ubuduće, vodi brigu o djeci, osigurava uvjete za optimalan djetetov razvoj te pruža pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta.

Kad se govori o predškolskom odgoju, odmah treba spomenuti kako je od 2007. godine za izgradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića Grad uložio čak 60 milijuna kuna. Također, kvalitetu predškolskog odgoja u Gradu promatraju kroz niz različitih programa – tako se uz redovni 10 satni program djeca mogu uključiti u kraće programe potaknute interesima roditelja, kao što su sportski, engleski, integrirani glazbeni i Montessori program. Kao posebnu vrijednost predškolskih ustanova posebno treba istaknuti integraciju djece s teškoćama u redovne skupine i programe.

Usto, grad Karlovac se javio i na dva javna poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, vezano uz unaprjeđenje usluga za djecu te za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Može se reći kako, uz sve navedeno, Karlovac kontinuirano vodi brigu o razvoju i unaprjeđenju sustava predškolskog odgoja i obrazovanja na svom području.

Svakako treba spomenuti i naknade za bebe – 2014. godine naknade su iznosile tisuću kuna po djetetu, a od 2018. godine naknada je povećana na 1.500 kuna. Uz spomenutu naknadu, kroz gradski socijalni program osiguravaju se sredstva i za nabavku mlijeka za dojenčad.

Za one nešto starije, tj. za osnovnoškolce, Grad osigurava nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu, kao i udžbenike za djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa. Važno je napomenuti i da sva djeca osnovnih škola koja imaju prebivalište na području grada Karlovca imaju besplatan prijevoz, Grad sufinancira i program produženog boravka u školama.

Temeljem programa subvencije stanovanja i drugih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima Karlovca, oko 350 djece svaki mjesec ima osiguranu besplatnu prehranu u osnovnoj školi. Istim programom djeci osnovnoškolskog uzrasta čiji su roditelji korisnici ovog programa, Grad omogućava besplatno ljetovanje.

Grad trenutno provodi projekt „Škola za sve uz pomoćnike u nastavi III“, te projekt ‘’Školski obrok za svako dijete’’. Svi projekti u cilju su povećanja standarda i kvalitete života djece i obitelji u gradu Karlovcu.

Karlovačka športska zajednica kroz provedbu Strategije razvoja sporta grada Karlovca osigurava zdravstveni pregled sportaša od kojih su većina djeca, čime su roditelj izloženi manjem financijskom izdatku. U ovom sportskom dijelu treba spomenuti kako su kroz rad sportskih klubova za djecu osigurani besplatni sadržaji u vrijeme školskih praznika, čime se svakako doprinosi kvalitetnom ispunjavanju njihovog slobodnog vremena.

Već se šestu godinu održava i manifestacija „Karlovački vrtuljak“ kojom se želi potaknuti roditelje i djecu na uključivanje i organiziranje akcija i aktivnosti s djecom i za djecu. Kroz radionice godišnje prolazi oko 3.000 djece vrtićke i osnovnoškolske dobi.

Tu je i Foginovo kupalište, registrirano kupalište na rijeci Korani, koje tijekom ljeta nudi sadržaje namijenjene djeci (dječji aqua park i dječje igralište, škola plivanja za djecu i za djecu s teškoćama u razvoju) kao i brojne animacije namijenjene djeci i mladima.

Mali Lošinj –  naglasak na najpotrebitije

U deset godina, koliko Mali Lošinj nosi titulu „Grada prijatelja djece“, postignut je veliki napredak koji je vidljiv na svim razinama. Gradski vrtić otvorio je podružnice u manjim mjestima gdje se ukazala potreba, u vrtić se primaju sva djeca s gradskog područja, subvencioniraju se obitelji s dvoje ili više djece, a zaposleni su i rehabilitatori za polaznike vrtića, pedagozi i psiholozi. Također, kako djeca ne bi trebala putovati u druge, udaljenije gradove, otvorene su logopedska i pedijatrijska ambulanta. Usto, financira se preko 60-ak udruga s dva milijuna kuna za stručni rad s djecom i mladima.

Što se tiče školstva, postoji financiranje besplatnih udžbenika za djecu socijalno osjetljivih obitelji, kao i za sve prvašiće i za svu djecu područnih odjeljenja osnovne škole. Svakako treba spomenuti i nabavku tenisica učenicima svih razreda osnovne škole, kao i financiranje cjelodnevnog boravka od prvog do četvrtog razreda osnovne škole s pola milijuna kuna godišnje te sufinanciranje rada dnevnog boravka i stručnog vodstva  za djecu s posebnim potrebama. Tu je još financiranje različitih ljetnih škola (fizike, jedrenja, vaterpola i plivanja), ali i sufinanciranje programa obuke djece za spasioce.

„Titula Grad prijatelj djece za Mali Lošinj potvrda je kako smo grad koji stvara uvjete za zdraviji i kvalitetniji život naših najmlađih. No, ujedno, to je i poticaj na daljnje inovacije i projekte kojima ćemo ulagati u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport i slobodno vrijeme djece te tako davati podršku roditeljima u odgoju djeca“, naglasila je gradonačelnica Ana Kučić. (gradonačelnik.hr)

U program se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, a trenutno u programu sudjeluje 117 gradova i općina od kojih njih 67 nosi prestižan naziv - prijatelj djece (prema redoslijedu proglašavanja od 2005.-2017.):

2005. ČakovecOpatijaRijeka, Skrad, VaraždinZabok;

2006. Brod Moravice, DubrovnikKutinaVelika GoricaZagreb;

2007. KarlovacKoprivnicaOgulinPožegaPregradaValpovo;

2008. DelniceMali Lošinj;

2009. ČazmaDugo Selo, Križ, Slavonski Brod i Šibenik;

2010. KrapinaOsijekPrelog i Vrbovsko;

2011. BelišćeGospićPleternicaPula, Ravna Gora i Sisak;

2012. BuzetGrubišno PoljeLabin, Radoboj, Stubičke Toplice, Vinkovci;

2013. Jastrebarsko, Mače, Rovinj, Tuhelj;

2014. Lovran, Mrkopalj, Nova Gradiška i Split;

2015. LipikSolin, Vidovec;

2016. Bedekovčina, BjelovarCrikvenica, Čabar, Fužine, Kanfanar, Samobor, Sveti Križ Začretje, Zlatar Bistrica;

2017. Lokve, LepoglavaLudbregOzalj, Sračinec, Vodice, Petrinja.

(gradonačelnik.hr)

Velika Gorica, Mali Lošinj, Karlovac