Požega: Drugi rebalans - proračun 2,17 posto manji od planiranog

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Požege danas se našlo šesnaest točaka dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno, dok su pojedina pobudila veći interes vijećnika kojima je ovo bila prva radna sjednica u novom sazivu.

Nakon što su većinom glasova usvojeni prijedlozi programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu, raspravu vijećnika potaknuo je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, od donošenja Proračuna u prosincu prošle godine u iznosu od 108.396.000,00 kuna došlo je do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani te je isti nakon rebalansa u mjesecu ožujku planiran u iznosu 119.236.143,00 kuna, dok je s ovim II. Izmjenama i dopunama isti planiran u iznosu od 116.643.653,00 kune i manji je za 2,17% u odnosu na posljednje izmjene.

Odlukom Gradskog vijeća usvojena je i izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege za 2017. godinu. Slijedilo je nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene II. izmjene odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, II. izmjene programa izgradnje komunalne infrastrukture te programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2017. godinu.

Tvrtka Elektroteam d.o.o. odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj za radove na održavanju javne rasvjete, dok je tvrtka Promet građenje odabrana za održavanje kolnika od kamenog materijala u gradu Požegi i prigradskim naseljima u 2017./2018. Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Gradski su vijećnici prihvatili i Odluku o III. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Požege, kao i Odluku o nerazvrstanim cestama te Odluku o porezima Grada Požege. (Grad Požega)