Pula: Gradsko vijeće o projektima u proteklih deset godina

Na jučerašnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule predstavljena su brojna ulaganja i realizirani kapitalni projekti gradskih trgovačkih društava u proteklih nekoliko godina, koji su značajno utjecali na podizanje kvalitete života u najvećem istarskom gradu.

Mnogo je toga učinjeno u posljednjih desetak godina, no još je mnogo posla pred nama. Provesti značajne infrastrukture projekte, poput izgradnje 186 kilometara nove plinofikacijske mreže, nove vodovodne mreže, izgradnje obalnog kolektora, preko 600 novih parkirnih mjesta i niz drugih zahvata u gradu tritisućljetne povijesti nije bilo nimalo lako. No, uspjeli smo, a danas su rezultati tog rada itekako vidljivi. Zahvaljujem svim direktorima na učinjenom i svim našim sugrađanima na iskazanom povjerenju i strpljenju za vrijeme radova“, kazao je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek.

Direktori gradskih trgovačkih društava predstavili suprojekte koji su značajno utjecali na razvoj komunalne infrastrukture i komunalnih usluga u gradu Puli. DirektorPlinare d.o.o. Pula Dean Kocijančić kazao kako je u projekt plinofikacije Pule od 2006. godine uloženo ukupno 115 milijuna kuna, a izgrađeno je 186 kilometara nove plinofikacijske mreže. Dodao je kako je uvođenjem prirodnog plina osiguran sigurniji, efikasniji i jeftiniji energent te kako su računi građanima smanjeni za oko 30 posto.

Direktor pulskog VodovodaDean Starčić naglasio je kako je od 2008. do 2018. godine izgrađeno ukupno 22 kilometara nove, a u istom je periodu rekonstruirano 28 kilometara postojeće vodovodne mreže. Riječ je o investiciji ukupne vrijednosti 35,4 milijuna kuna. Kazao je kako je s ciljem sprječavanja gubitaka vode uloženo više od 5 milijuna kuna u nadogradnju opreme, potrebna mjerenja, softverska rješenja i edukaciju djelatnika, čime je gubitak smanjen ispod 20 posto i jedan je od jedan od nižih gubitaka u Hrvatskoj, budući da je prosjek 45 posto. Govoreći o cijenama usluge, naglasio je kako je naknada za razvoj vodoopskrbe u Puli od 0,50 kuna nepromijenjena od 2012. godine te je usporedio cijene fiksne naknade u Puli, koja iznosi 15,00 kuna, s drugim gradovima poput Buzeta s 9,00 kuna, Labina 25,00 kuna i Krka s 48,00 kuna.

Ulaganja u sustav javne odvodnje predstavio je direktor Pragrandea d.o.o. Igor Stari te podsjetio kako je kroz izgradnju obalnog kolektora u centru Pule sanirano 40 ispusta fekalnih voda duž pulske rive, čime su osigurani zdravi temelji za budući razvoj grada. „U periodu od 2007. do 2017. godine, ukupna ulaganja u društvima Pragrande i Pula Herculanea iznose 351 milijun kuna. Od toga, 80 milijuna kuna čine sredstva Hrvatskih voda, a ukupno je 190 milijuna kuna ili 55% bespovratnih sredstava“, kazao je Stari i naveo kako u odnosu na ostale gradove, Pula ima jednu od najnižih naknade za razvoj. Dodao je i to kako je u sustav odvodnje protiv plavljenja što je rezultiralo smanjenjem plavljenja za vrijeme intenzivnih padalina, u koji je uloženo oko 100 milijuna kuna, od čega je oko 80 milijuna bespovratnih sredstava.

Govoreći pak o radu Pula Herculanee d.o.o, direktor Igor Stari kazao je kako su u sustav gospodarenja otpadom uložena značajna sredstva i projekti poput selektivnog prikupljanja otpada, „Zelenih otoka“, edukativnih aktivnosti i slično. Naglasio je kako Pula spada u gradove s najvišom stopom izdvajanja od 20%, dok je prosjek Hrvatske oko 15%, pri čemu je cijena usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za stambene prostore u odnosu na druge gradove među najnižima.

Članica Uprave Kaštijuna d.o.o.Vesna Dukić podsjetila je na početke uspostave Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun čiji je glavni cilj povećanje udjela reciklaže i sanacija te zatvaranje svih odlagališta u Istri. „Dosadašnji način postupanja s otpadom dugoročno nije ekološki niti održiv, a brdo smeća na dosadašnjem odlagalištu na kojemu je odloženo preko 2,8 milijuna kubika smeća dostiglo je kotu od 70 metara nadmorske visine“, kazala je Dukić te navela kako je visina istovjetna dvjema visinama pulske Arene, odnosno prosječne je visine pulskih brežuljaka.

Brojna ulaganja kojima je osiguran kvalitetniji i efikasniji sustav javnog gradskog prijevoza predstavio je direktor Pulaprometa Igor Škatar koji je najavio kako će se ove godine pokrenuti javna nabava za nove gradske autobuse čime će se dodatno modernizirati javni gradski prijevoz.

Govoreći o radu Pulaparkinga, direktor Branislav Bojanić naveo je kako je samo u posljednjih desetak godina broj novih parkirališnih mjesta u Puli porastao za oko 52 posto, odnosno sa 1.153 mjesta 2007. godine na 1.754 mjesta 2018. godine. Naveo je i brojne uređene i opremljene gradske površine, poput parkirališnih mjesta kod Veslačkog kluba, Sveučilišta J. Dobrile, Marsovog polja 1 i 2, kod zgrade Mehanike, zgrade Croatia osiguranja, Centra gradskih udruga Rojc bez naplate i druge. Uz to, kazao je Bojanić, Pula ima najnižu cijenu parkiranja na Jadranu, što je potkrijepio i usporednim podacima s nekoliko gradova.

Direktor Castrum Pula 97Aleksandar Matić naveo je kako društvo upravlja s 650 zgrada te održava i uređuje 70 dječjih igrališta na području Grada Pule. Od najznačajnijih projekata izdvaja se projekt obnove gradskih pročelja Dolcevita putem kojeg Grad sufinancira radove obnove građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, a dosad je obnovljeno 47 zgrada.

Direktor Pula sporta Ivan Glušac istaknuo je najznačajnije investicije u objekte o kojima skrbi, među kojima se izdvaja obnova Gradskog stadiona Aldo Drosina vrijedna 47 milijuna kuna, a na kojemu će se u narednim mjesecima zamijeniti i travnata površina. Najvažniji projekt, kad je riječ o dodatnom razvoju sporta u Puli, svakako je izgradnja kompleksa javnog gradskog bazena vrijednosti 53,5 milijuna kuna, čijom će se realizacijom osigurati idealni uvjeti za bavljenje sportom i rekreacijom.

O dugogodišnjim ulaganjima u pulsku Tržnicu govorio je njezin direktor Renato Perc te je kazao kako je 2008. do 2017. za investicije na dvjema lokacijama, na glavnoj tržnici u gradu te onoj na Verudi, ukupno utrošeno 5,4 milijuna kuna.

Direktor Monte Gira d.o.o. Darko Buršić kazao je kako je od 2008. do 2017. godine za investicije i održavanje groblja u Puli i Štinjanu izdvojeno 17,7 milijuna kuna te kako se cijene pogrebnih usluga za građane nisu se mijenjale od 1998. godine. (Grad Pula)