Riječki proračun rebalansom povećan za 33 milijuna kuna

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je na Gradsko vijeće prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke kojima se predlaže povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun. Povećanje proračuna rezultat je povećanih prihoda poslovanja od poreza i prireza na dohodak, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke gradonačelnik Vojko Obersnel predložio je povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000 kuna, odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun, koji sada iznosi 924.233.000 kuna. Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke predloženi su u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose 921.065.371 kuna.
Nadalje, predloženo je i povećanje visine Projekcije proračuna za 2017. godinu za 38.575.874 kuna ili za 4,5% u odnosu na početnu projekciju za 2017. godinu, dok se visina Projekcije proračuna za 2018. godinu smanjuje za 16.022.742 kuna ili za 1,7% u odnosu na početni iznos.
Kako je na kolegiju pojasnio gradonačelnik Obersnel, rebalansom se predlaže povećanje svih vrsta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Najveće povećanje odnosi se na prihode poslovanja pa je shodno tome najveće povećanje na rashodima poslovanja. Kod prihoda najznačajnija povećanja odnose se na porezne prihode (7,7 mil. kuna), prihode od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te primitke od zaduženja (6,5 mil. kuna). Što se rashoda tiče, najznačajnija povećanja odnose se na materijalne rashode (11,0 mil. kuna) i kapitalne rashode (9,7 mil. kuna). U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu, po prvi put su uključeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika, odnosno ukupni prihodi i rashodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke.
Budući da rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2016. prati i izmjena čitavog niza dokumenata vezanih izvršenje proračuna, gradonačelnik je na Gradsko vijeće uputio i Prijedlog korekcije projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu kao i Izmjene Odluke o izvršenju proračuna. 

S gradonačelnikovog kolegija na Gradsko vijeće upućen je prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu. Izmjene se najvećim dijelom odnose na djelatnost ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka, ponajprije programsku djelatnost HNK Ivana pl. Zajca, kojem se proračunska sredstva povećavaju za 1.061.000 kuna radi smanjenog ovogodišnjeg sufinanciranja riječkog Kazališta iz sredstava Ministarstva kulture RH te izostanka jednog značajnog sponzorstva banke, a sve kako bi se mogao realizirati ranije ugovoreni program. Značajnije povećanje odnosi se na filmsku djelatnost budući da su Grad Rijeka i Hrvatski audiovizualni centar sklopili Ugovor o sufinanciranju posebnog programa u području audiovizualnih djelatnosti u 2016. godini u iznosu od 160.000 kn. 
  
Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu također je pretrpio manje izmjene. Riječ je ponajprije o dinamici realizacije ponovnog postavljanja povijesne skulpture riječkog dvoglavog orla na vrh kupole Gradskog tornja koja uključuje oblikovanje i lijevanje skulpture te pripremne radove za njen postav pa je prethodno planirani iznos uvećan za 250.000,00 kn.

Kako je na kolegiju iznijela pročelnica Irena Miličević sredstva koja se planiraju utrošiti za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu također su uvećana pa sada umjesto 22.658.000,00 iznose 27.381.000,00 kuna. Izmjene se najvećim dijelom odnose na povećanje iznosa za gradnju nerazvrstanih cesta, spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m i raskrižje Škurinjska draga. 
  Izmjenama  i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini također se povećavaju sredstva potrebna za realizaciju Programa s planiranih 86.919.000,00 kn na 88.737.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 1.818.000,00 kn ili 2,1%. Riječ je najvećim dijelom o povećanju sredstava za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i fontana, postavljanju antistres podloge na dječjim igralištima i nabavku novih klupa i dječjih sprava.
 
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica
Kako je na kolegiju izvijestio pročelnik Srđan Škunca, sportsko područje Rujevica namijenjeno je izgradnji kapitalnih sportskih građevina, ponajprije stadiona i centralne sportske dvorane, kao i pratećih sportskih i drugih sadržaja. Površina obuhvata Plana iznosi 23,00 ha, od čega se 17 ha odnosi na sportske sadržaje, od čega je 8 ha već izvedeno, dok se 5 ha odnosi na utvrđene trase prometnica i 1,2 ha na zelene površine. Izrada prostornog plana pokrenuta je na inicijativu privatnih investitora, tvrtke Stadion Kantrida d.o.o. Rijeka, koja je na proširenom području postojećih nogometnih terena na Rujevici planirala graditi nogometni kamp Nogometnog kluba Rijeka. Ovim Planom omogućuje se daljnja cjelovita urbanizacija raspoloživog prostora specifičnim namjenama, što će biti moguće izgradnjom planirane prometnice za koju je već pokrenuta izrada projekta. (Grad Rijeka)