Rijeka: Za zdravstvo i socijalu devet devet milijuna kuna

Iz proračuna Grada Rijeka za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda u 2017. godini izdvojit će se ukupno oko 9 milijuna kuna, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. 

Grad Rijeka s ciljem unapređenja kvalitete života naših građana već čitav niz godina financira provedbu zdravstvenih i socijalnih projekata i programa iznad državnog standarda putem suradnje s Domom zdravlja PGŽ, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, KBC Rijeka, Sveučilištem, Medicinskim fakultetom, Sv. Ana – Caritasovim domom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Centrom za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica, Dnevnim centrom "Slava Raškaj" Rijeka, Domom za odrasle osobe Turnić i Ordinacijom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med.
 
Riječ je o projektima i programima usmjerenim na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje; prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; na socijalnu i psihosocijalnu zaštita građana; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi. Ove godine u tu će se svrhu iz proračuna Grada Rijeke izdvojiti 2.546.000,00 kuna.
 
Projekti udruga i vjerskih zajednica putem javnog poziva 
Oko 3,7 milijuna kuna izdvojit će se na projekte i programe putem Javnog poziva za odabir projekata/programa socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja te zaštite životinja u 2017. godini, kojeg je Grad Rijeka objavo koncem siječnja, a koji je otvoren do 2. ožujka 2017. Ciljane skupine korisnika su: djeca, mladi, žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito te životinje. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju udruge te vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama Javnog poziva.
 
Financiranje projekata i programa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u 2017. godini 
Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu gradska društva Crvenog križa obavljaju i djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice na području za koje su osnovani. Grad Rijeka kontinuirano surađuje s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka i sufinancira njegove projekte i programe. Ove godine za tu je svrhu predviđeno 2.545.000,00 kuna, što je za 6% su više od sredstava osiguranih u 2016. godini. Najveći dio sredstava, odnosno 2.200.000,00 kuna namijenjeno je Pučkoj kuhinji; a financira se i smještaj u Domu Crvenog križa, organizacija stanovanja u nužnom smještaju, kamp za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, Služba traženja, edukacija učenika za pružanje prve pomoći; program dobrovoljnog darivanja krvi, priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, zdravstveno prosvjećivanje za građane u mjesnim odborima  te osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za pružanje prve pomoći učenicima sa zdravstvenim teškoćama. Osim tih sredstava, Grad Rijeka financira i javni prijevoz dobrovoljnih darivatelja krvi, a to  pravo može ostvariti muškarac s 40 i više darivanja i žena s 25 i više darivanja krvi. Za tu namjenu Grad Rijeka godišnje izdvaja iznos od 800.000,00 kuna. 

Ukupno će se za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda i financiranje projekata uGradskog društva Crvenog križa Rijeka u 2017. godini izdvojiti preko 12 milijuna kuna.

Odlukom o socijalnoj skrbi, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima je pravo na naknadu za troškove električne energije kao dijela troškova stanovanja. Do 2014. godine subvencioniranje troškova električne energije bilo je regulirano ugovorom s HEP- om. S obzirom na činjenicu da trenutno na tržištu više trgovačkih društava obavlja isporuku električne energije, Grad Rijeka će, ukoliko se jave korisnici socijalne skrbi kojima uslugu isporuke električne energije obavljaju druga trgovačka društva, sa svima sklopiti identičan ugovor. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini iznose 350.000,00 kuna.

Subvencioniranje troškova centralnog grijanja za socijalno ugrožene osobe
Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je i pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije kao dijela troškova stanovanja koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima. Pravo na naknadu može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke - socijalni uvjet (korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka) ili uvjet prihoda (građani čiji prihodi iznose do 2.000,00 kuna za samca; do 2.900,00 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3.900,00 za tročlano kućanstvo; do 5.000,00 kuna za četveročlano kućanstvo; +700,00 kuna za svakog sljedećeg člana) te ako se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja. Pravo na pomoć za podmirenje troškova centralnog grijanja u visini 50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje ostvaruje se na način da se sredstva ugovorom uplaćuju trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini iznose 150.000,00 kuna. Kako je naglasio riječki gradonačelnik, preostalih 50% iznosa podmiruje Energo. (Grad Rijeka)