Samobor: Prihvaćen nacrt proračuna 5 milijuna kuna veći nego ove godine

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora, održanoj 29. studenoga, većinom je glasova donesen Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu te prateći dokumenti.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić ustvrdio da je Samobor jedan od rijetkih gradova koji svoj proračun donosi u dva čitanja, što daje mogućnost i korisnicima i ostalima da na ovaj Nacrt prijedloga proračuna mogu davati gradonačelniku primjedbe, mišljenja i amandmane. Vijećnicima je podijeljen i obrazac za davanje amandmana, što su neki iz oporbe odmah po završetku sjednice i iskoristili te predali prve amandmane.

I dok je mišljenje predlagača da je predloženi proračun realan, ostvariv, socijalno osjetljiv i razvojan, oporba se s time nije složila pa ga, za sada, nije podržala.

Prihodi i rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 238.665.005 kuna te su povećani, u odnosu na sadašnje druge izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu, za nešto manje od 5 milijuna kuna ili 2,14%.

Većinom glasova usvojeni su i prateći dokumenti uz proračun, od Nacrta prijedloga Odluke o izvršenju proračuna, do nacrta prijedloga Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa građenja komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma te programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, u školstvu, u sportu, u kulturi, u tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Samobora.

Jednoglasno je donesena Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama, koja je usklađena s novim Zakonom o zaštiti životinja iz 2017. godine. U procesu donošenja odluka je bila na savjetovanju s javnošću od 6. rujna do 5. listopada te je pristigao velik broj primjedbi i sugestija, od kojih je veći dio ugrađen u tekst odluke, naglasio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Marinko Džepina.

Jednoglasno je donesena i Odluka o pravu služnosti javnim dobrom u Slanom Dolu trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., kako bi se omogućila izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, kao i Odluka o pravu služnosti trgovačkom društvu A1 u Samoboru za postavljanje nadzemnog telekomunikacijskog kabineta na javnoj površini, radi proširenja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture na području Grada Samobora.

Većinom glasova donesena je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019. godini, koja ostaje ista kao i ove godine i iznosi 10,20 kuna po metru četvornom korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Samobora za godinu dana. Novost je to da će računi za ovo davanje sljedeće godine dolaziti mjesečno, a do sada se plaćalo tromjesečno.

I Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2019. godinu usvojen je većinom glasova, a neki su vijećnici smatrali da je iznos od 35.000 kuna premali za rad Savjeta mladih.

Proračun i prateći dokumenti Grada Samobora za 2019. godinu bit će ponovno, u drugom čitanju, razmatrani na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, 20. prosinca. (Grad Samobor, foto: Radio Samobor)