Šibenik: Usvojen proračun težak 226,2 milijuna kuna

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Šibenika usvojili su danas na 27. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu. Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu iznose 226.200.000,00 kuna. Prihvaćen je amandman vijećnika Petra Baranovića na Proračun za 2017. godinu koji se tiče postavljanja tzv. "balona" na teniskim igralištima na Šubićevcu. 

Zajedno s Proračunom Gradsko vijeće usvojilo je i paket odluka koje se naslanjaju na Proračun, a to su: Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2017. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Program zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2017. godini, Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. godinu, Program javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu.


Uoči donošenja Proračuna za 2017. godinu rebalansiran je Proračun Grada Šibenika za 2016. godinu te je usvojen paket izmijenjenih odluka koje se tiču rebalansa.

 

Vijećnici su u nastavku sjednice usvojili Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Šibenika. Strategija se odnosi za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a istom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom nepokretnom imovinom.

 

Prihvaćene su i sljedeće odluke: Odluka o ustupanju kapitalne imovine – kanti, kontejnera i komunalnog vozila (električnog tricikla) za sakupljanje komunalnog otpada trgovačkom društvu Gradska čistoća d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,  Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina-Kuline“, Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5, Odluka o izradi Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Podi, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i visini koeficijenata boravišne pristojbe, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika, Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika.

 

Usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika, Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2016. godinu te Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2015. godinu.

 

Željko Krnčević izabran je za novog ravnatelja Muzeja Grada Šibenika većinom glasova gradskih vijećnika, dok je Gorana Barišić Bačelić ponovno izabrana za ravnateljicu Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik. Imenovani su i suci porotnici Županijskog suda u Šibeniku.


Usvojen je Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o pripadanju birača mjesnim odborima i gradskim četvrtima, a vijećnici su primili na znanje Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

 

Prihvaćeno je Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića Šibenska maslina za 2015./2016. pedagošku godinu te Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Smilje za 2015-2016 pedagošku godinu.

 

Gradski vijećnici primili su na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2015. godinu, a u nastavku su sjednice usvojeni i zaključci o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 5153/4 K.O. Konjevrate te ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 848/63 K.O. Šibenik.

 

Prihvaćeno je i Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec rujan, listopad i studeni 2016. godine.

 

Na početku sjednice održan je aktualni sat u sklopu kojeg su vijećnici gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika postavljali pitanja, a najviše interesa bilo je na temu produljenja koncesijskog ugovora Ininoj benzinskoj crpki na obali zbog čega je odlučeno da se do 14. siječnja 2017. godine sazove posebna tematska sjednica Gradskog vijeća po tom pitanju. (Grad Šibenik)