Sveta Nedelja građanima dijeli kompostere za biorazgradivi otpad

Grad Sveta Nedelja podijelit će još 300 kompostera za biorazgradivi otpad volumena 380 l, a sve u cilju podizanja svijesti građana Svete Nedelje o održivom gospodarenju otpadom, potrebi smanjivanja količina otpada na odlagališta otpada, te zbrinjavanju biorazgradivog otpada na način da se iskoriste njegova vrijedna svojstva. Kompostiranjem se dobiva kvalitetno gnojivo za vlastite nasade, te se smanjuje količina komunalnog otpada u spremniku za miješani otpad.
 
Budući da je broj kompostera ograničen, besplatni komposter će dobiti oni stanovnici koji se na vrijeme prijave tj. iskažu interes za dodjelom kompostera prema redoslijedu prijave i ispunjavanjem određenih uvjeta.
 
Sve koji su se prijavili za besplatni komposter  u razdoblju od završetka prve podjele 700 kompostera do danas obavještavamo da je njihova prijava zaprimljena te da istu ne moraju ponavljati već da se nalaze na listi za dodjelu besplatnih kompostera ukoliko su zadovoljili uvjete.

 
Komposteri će se dodjeljivati korisnicima koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:


•    Korisnici moraju imati adresu stanovanja u gradu Sveta Nedelja,
•    Iskažu interes za uporabu kompostera prijavom u Grad Svetu Nedelju (popunjavanjem prijavnog obrasca), te dostavom istog na e-mail adresu pitanja@grad-svetanedelja.hr, poštom na adresu, Trg A. Starčevića 5, Sveta Nedelja ili osobno u Grad Svetu Nedelju, prizemlje zgrade Gradske uprave – Info pult
•    Imaju zelenu površinu u okviru okućnice ( travnjak, vrt, voćnjak i sl.),
•    Korisnici su usluge koncesionara za odvoz otpada,
•    Obveznici su komunalne naknade i naknade za uređenje voda,
•    Imaju podmirene sve dospjele financijske obveze prema Gradu Sveta Nedelja i koncesionaru za odvoz otpada.
 
Za besplatnu dodjelu kompostera mogu se prijaviti svi stanovnici grada Svete Nedelje koji udovoljavaju uvjetima. Svaki korisnik ima pravo na dodjelu jednog (1) kompostera.
 
Kod prijave za kompostere stanovnici trebaju dati sljedeće podatke:
•    IME I PREZIME
•    ADRESU STANOVANJA
•    OIB
•    BROJ TELEFONA ZA KONTAKT
•    E-MAIL ADRESU UKOLIKO JE IMAJU
 
Kompostiranjem kao najprihvatljivijem načinom zbrinjavanja biorazgradivog otpada štedimo novac, recikliramo hranjive tvari te poboljšavamo kvalitetu zemlje, stoga pozivamo sve zainteresirane stanovnike da se jave u Grad Svetu Nedelju, te u prizemlju zgrade Gradske uprave – Info pult (Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja) popune prijavni obrazac!

(Grad Sveta Nedelja)